Potřebujete poradit?

Informace o příjmu vám rády podají:

MUDr. Martina Zdařilová

ředitelka:

724 836 240

724 733 524

MUDr. Zdařilová

nebo

Mgr. Miroslava Marešová

sociální pracovnice

725574784

Fotka kontakty

nebo

e-mail:

longevita@longevita.cz

O nás

Společnost LONGEVITA SENIO s.r.o. byla založena v roce 2005. Pomáhá rodinám řešit situaci v oblasti péče o seniory.

Naše společnost je od 1. ledna 2010 registrována na Krajském úřadě Plzeňského kraje, č.j. SV/6494/09 ze dne 16. 12. 2009.

Velice dobře víme, že hlavním problémem jsou dnes dlouhé čekací lhůty na umístění seniorů do zařízení s odpovídající péčí.

Služby společnosti LONGEVITA SENIO s.r.o. poskytujeme v současné době v:

 

 • Plzni, Na Jíkalce č. 5 a č. 7
 • Plzni - Křimicích, Plzeňská 95/61.

 

Poslání sociální služby

Posláním naší sociální služby (společnosti LONGEVITA SENIO s.r.o., dále jen LVS) je zejména zajištění klidného a bezpečného prostředí, poskytnutí potřebné pomoci osobám, které se z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby. LVS podporuje uživatele, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou stářím, nemocí či zdrvotním postižením zachovávavat a rozvíjet jejich důstojný život a vytvářet podmínky pro sociální začleňování s využitím přirozených lidských zdrojů lidské společnosti.

Cílem sociální služby je uživatel, který:

 • podpora uživatelů v zachování a rozvíjení v soběstačnosti, důstojného způsobu života a udržování společenských kontaktů
 • důsledné dodržování základních lidských práv a svobod uživatelů, zákonů ČR. Smlouvy, Etického kodexu a vnitřních pravidel, lidský a profesionální přístup ze strany všech zaměstananců uživatelům
 • poskytování kvalitních, bezpečných a odborných sociálních služeb důsledným plněním standardů kvality sociálních služeb
 • zvyšovat kvalifikaci zamětnanců (vzdělání)
 • uzpůsobovat bydlení s maximálním možným respektem k soukromí uživatelů
Cílová skupina
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři
 • další dospělé osoby

Věková struktura cílové skupiny
 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Zásady poskytování sociální služby

 • Ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti
 • Individuální přístup k uživateli, respektování jeho rozhodnutí
 • Poskytování služeb vychází z individuálního osobního cíle uživatele, z vnitřních pravidel a ze stanovených pracovních postupů. Služby se přizpůsobují požadavkům a potřebám uživatele.
 • Respektování práv, osobnosti, soukromí a důstojnosti uživatele
 • Rovný přístup ke všem uživatelům
 • Služby jsou poskytovány bez ohledu na rasu, náboženské a politické přesvědčení, národnost, sexuální orientaci a ekonomickou situaci
 • Profesionalita a odbornost poskytování sociálních služeb
 • Úsilí o vzájemnou důvěru, snaha (se souhlasem uživatele) o maximální spolupráci a komunikaci s rodinou uživatele. Služby jsou poskytovány týmově, odborně a komplexně.

Poskytovatel může odmítnout uzavřit smlouvu z důvodů:

 • jedná-li se o jiný typ sociální služby, než na který má poskytovatel oprávnění
 • nedostatečné kapacity
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Přejít na Kontakty nebo vyplnit Formulář s žádostí o umístění

© Všechna práva vyhrazena LONGEVITA SENIO s.r.o. - alternativa domova pro seniory

www stránky AntStudio.cz